Ministranci i lektorzy

KIM JEST MINISTRANT?

Teologiczne początki służby przy Ołtarzu Pańskim odnaleźć możemy w Ewangelii św. Jana

(J 6, 8-9, 11) kiedy to "Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby (...) Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym". Tradycja w tym młodym chłopcu widzi zapowiedź ministrantów, przynoszących do ołtarza dary ofiarne, które podczas Mszy Świętej kapłan in persona Christi przemieni w Ciało i Krew Pańską.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa Ofiarę Eucharystyczną sprawował biskup, dlatego przy Ołtarzu Pańskim posługę stołu pełnili specjalnie do tego przygotowani młodzieńcy zwani diakonami. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ukształtował się także osobny urząd lektora. Do jego wypełniania wybierano chłopców, którym stawiano bardzo wysokie wymagania moralne. Biskup Cyprian, męczennik z Kartaginy w jednym ze swoich listów opowiada o jednym z takich właśnie lektorów - Aureliuszu, który odważnie bronił wiary i wiele wycierpiał z jej powodu. Pisze: "Niech rozpocznie posługę lektora. Jego głos, którym wyznawał Boga w tak trudnych okolicznościach, zasłużył na to, by zabrzmiał przy uroczystym czytaniu słowa Bożego."

Innym zadaniem młodych chłopców było roznoszenie Komunii więźniom podczas prześladowań. Młody chłopak łatwiej mógł się prześliznąć niezauważony, przemycając męczennikom za wiarę ciało Chrystusa Pana. I w tym przypadku nie brak heroicznych postaci i prawzorów ministranckiej służby. Święty papież Damazy I opisuje w IV w. wierszem postać i wiarę młodego chłopaka Tarsycjusza, który oddał swoje życie broniąc przed znieważeniem Najświętszy Sakrament.

W czasach późniejszych publiczna lektura Słowa Bożego została zarezerwowana wyłącznie młodzieńcom przygotowującym się do kapłaństwa. W średniowieczu do Mszy Świętej usługują wyłącznie klerycy, a dopiero od czasu Soboru Trydenckiego (1545 r.) specjalnie przygotowani chłopcy - ministranci.

Dopiero Sobór Watykański II odbywający się w latach 1962-1965, zajmujący się reformą liturgii, powrócił do starej tradycji Kościoła. Ojcowie Soborowi podkreślili rolę ludzi świeckich w sprawowaniu kultu Bożego i na nowo powierzyli im funkcję lektora. Liczny udział ministrantów i lektorów w liturgii wymaga jednak odpowiedniej troski o należyte przygotowanie ich do wykonywanych funkcji. W soborowej Konstytucji o Liturgii możemy przeczytać: „Duszpasterze niech zabiegają gorliwie i cierpliwie o liturgiczne wychowanie oraz czynny udział wiernych, tak wewnętrzny jak i zewnętrzny stosownie do ich wieku, stanu i rozwoju życia i stopnia kultury religijnej, spełniając w ten sposób jeden z głównych obowiązków wiernego szafarza Bożych tajemnic" (KL 19).

POLSKA

W roku 1964 Konferencja Episkopatu powołała do istnienia Krajowe Duszpasterstwo Ministrantów. Jednym z motywów działania biskupów było ogłoszenie Konstytucji o Liturgii (3.XII.1963). Wprowadzając w życie postanowienia soborowe biskupi uznali za stosowne, aby świeccy angażujący się w liturgię mogli ją lepiej rozumieć, odbywając tym samym ciągłą formację pod okiem Kościoła. Dążono do tego, aby mogli się oni jeszcze głębiej zaangażować w Bożą Służbę: „W odprawianiu liturgii każdy spełniający swą funkcję, czy to duchowny czy świecki, powinien czynić tylko to i wszystko to, co należy do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych. Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Niech, więc wykonują swój urząd z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego. Należy, więc staranie wychować te osoby w duchu liturgii oraz przygotować do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przypadających każdemu czynności" (KL 28-29).

Stąd wywieść można genezę słowa "ministrant" od łacińskiego czasownika ministrare czyli służyć, ponieważ służba Chrystusowi i wspólnocie przy ołtarzu to ich główne zadanie.

 

Hymn ministrantów

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
i świecić jak słońce jasno.

Naprzód przebojem młodzi rycerze
Do walki z grzechem swej duszy
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie
Podnosząc w góre swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie
Odważnie, bo Jezus woła. 

 

PATRONI MINISTRANTÓW

ŚW. TARSYCJUSZ

Nie znamy dokładnej daty jego śmierci. tarsycjuszPrzypuszcza się, że św. Tarsycjusz poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza Trajana (lata 249-251 po narodzeniu Chrystusa). Było to czas najbardziej krwawych prześladowań. Chrześcijanie chętnie ginęli za Chrystusa, ale ich największym pragnieniem było, by mogli na drogę do wieczności posilić się Chlebem Eucharystii. Zanoszono im przeto potajemnie Komunię św. do więzień. Gorliwością w obsługiwaniu świętych męczenników wyróżniał się św. Tarsycjusz.

Pewnego dnia, kiedy niósł Wiatyk do więzienia, napotkał swoich rówieśników bawiących się na jednym z placów rzymskich. Pogańscy chłopcy zaczęli wołać Tarsycjusza, by się do nich przyłączył. On zaczął uciekać przed nimi. Zaczęli go gonić. Kiedy zaś spostrzegli, że coś przyciska do piersi, chcieli zobaczyć co niesie i siłą mu to wydrzeć. Bohaterski chłopiec bronił swego skarbu. Wówczas zgraja przewróciła go na ziemię, zaczęli go kopać i bić, rzucać nań kamieniami. Dopiero przypadkowo przechodzący żołnierz, miał chłopca uwolnić i bandę rozegnać. Zaniósł Tarsycjusza do domu, gdzie ten niebawem zmarł. Najświętszy Sakrament ze czcią odniesiono do kapłana katolickiego. Ciało Świętego zostało pogrzebane na cmentarzu św. Kaliksta.

 

ŚW. DOMINIK SAVIO

Dominik Savio urodził się w ubogiej dominik saviowłoskiej rodzinie we wsi Riva di Chieri we Włoszech w Piemoncie w 1842 roku. Jego rodzice byli prostymi ludźmi. Ojciec Karol był rzemieślnikiem, a matka Brygida krawcową. W wieku 12 lat wstąpił do Oratorium w Turynie założonym przez św. Jana Bosko. Dominik bardzo szybko rozwijał swoją duchowość. Już w wieku 5 lat służył do mszy świętej jako ministrant, a w wieku 7 lat przyjął pierwszą komunię świętą co było w tamtych czasach rzadkością.

Pewnego razu po mszy porannej Dominik zaczął się modlić przed Najświętszym Sakramentem. Modlił się tak przez kilka godzin. Po tej długiej modlitwie w zimnym kościele Dominik bardzo ciężko zachorował a wkrótce po tym zmarł. Po śmierci Dominik Savio cieszył się coraz większą sławą i kultem. W roku 1950 papież Pius XII ogłosił Dominika Savio błogosławionym, natomiast w 1954 roku, zaliczył go w poczet świętych. Relikwie świętego znajdują się w Turynie, w bazylice Matki Bożej.

 

ŚW. ALOJZY GONZAGA

Alojzy Gonzaga urodził się 9 marca 1568 alojzy gonzagaroku w Castiglione delle Stiviere. Jego rodzina należała do najznakomitszych rodów książęcych. Ojciec pragnął aby jego syn został rycerzem. W wieku 7 lat Alojzy poczuł jednak pragnienie służenia Bogu. Zmartwiło to bardzo jego ojca, który zabierał syna na różne dwory, chcąc odciągnąć go od tego. Wytrwałością i uporem dążył on jednak do realizacji swych zamierzeń, aż wreszcie w 1585 roku udał się do Rzymu i został przyjęty do nowicjatu jezuitów. Opuszczając dom rodzinny, zrzekł się swojego majątku na korzyść brata. W zakonie odznaczał się gorliwością, a szczególnie umiłowaniem cnoty czystości. Na rok przed święceniami kapłańskimi, posługując ofiarom epidemii sam się zaraził i zmarł dnia 21 czerwca 1591 roku, mając 23 lata. W 1605 roku papież Paweł V ogłosił go błogosławionym. Natomiast kanonizował go papież Benedykt XIII w 1726 roku.

 

ŚW. JAN BERCHMANS

Jan Berchmans urodził się 13 marcajan berchmans 1599 roku w Diest w Belgii. Pochodził ze średnio zamożnej rodziny. Jego ojciec był grabarzem, matka natomiast córką miejscowego burmistrza. Wykształcenie zdobył w kolegium Jezuitów w Malines. W tym czasie jego owdowiały ojciec został wyświęcony na kapłana, było to w roku 1618.

Jan wstąpił do nowicjatu jezuitów. Był bardzo zdolny, dlatego wysłano go na studia do Rzymu. Tu jednak ciężko zachorował. Chory na zapalenie płuc umarł 13 sierpnia 1621 roku. W 1867 papież Pius IX ogłosił go błogosławionym, natomiast papież Leon XIII w roku 1888 zaliczył go w poczet świętych. Święty jest patronem studiującej młodzieży, a także ministrantów.

 

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA W NASZEJ PARAFII

Już od momentu utworzenia przy kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie Ośrodka Duszpasterskiego rozpoczęło się formowanie Służby Ołtarza, którego to podjął się ks. Mieczysław Grabowski. Istnienie Liturgicznej Służby Ołtarza zostało oficjalnie potwierdzone dekretem erygującym parafię. Formacja młodego człowieka rozpoczyna się z reguły (chociaż to nie norma) po I Komunii Świętej i obejmuje następujące stopnie:

I. KANDYDAT

kandydatOkres ten trwa rok. Kandydat uczy się rozmaitych funkcji przy ołtarzu, doskonali umiejętności pod okiem starszych i formatorów. Głównym celem tego okresu jest rozwój duchowości przyszłego ministranta, poznanie struktury Mszy Świętej, zdobycie podstawowych umiejętności: dzwonienie, podawanie ampułek itp. Na zbiórkach uczą się podstaw służenia oraz poznają modlitwy ministranckie. Strojem własnym kandydata jest biała komża.

 

II. MINISTRANT

ministrant obrazekJedną z jego funkcji jest dawanie znaków dzwonkami. Czyni to podczas wyjścia z zakrystii, trzykrotnie dzwoniąc dzwonkiem, który wisi przy drzwiach zakrystii. Oprócz tego uderza w gong i dzwoni dzwonkami w czasie Eucharystii. Do obowiązków ministrantów należy noszenie świec podczas procesji oraz w czasie odczytywania Ewangelii. Na zbiórkach w szczególny sposób zagłębiają się w symbolikę światła. Chrystus bowiem został zapowiadany jako Światłość. Sam również nazywał siebie Światłością świata. Do jego obowiązków należy także odpowiedzialność za ołtarz. Przed liturgią ma za zadanie zaznaczenie odpowiednich czytań w lekcjonarzu, przygotowanie Ewangeliarza oraz Mszału, jeśli potrafi. Podczas Mszy Świętej podaje ampułki kapłanowi sprawującemu Eucharystię. W czasie nabożeństw odpowiada za welon oraz Agendę Liturgiczną. Jego strojem jest biała komża oraz sutanka i kapturek w odpowiednim kolorze liturgicznym.

 

III. LEKTOR

lektorUstanowiony do czytania fragmentów z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może również podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy niema kantora (psałterzysty), może również wykonać psalm między czytaniami i śpiew przed Ewangelią. Każdy ministrant, który chce zostać lektorem, powinien przejść kurs poprawnego czytania i szacunku do Pisma Świętego.
Ten stopień ministrancki obejmuje również posługę Psałterzysty, który wykonuje psalm między czytaniami oraz aklamację przed Ewangelią. Strojem własnym jest biała alba przepasana białym sznurem.

 

IV. ANIMATOR

animatorUstanowiony na mocy błogosławieństwa biskupa diecezjalnego. Do jego głównych zadań należy pomoc kapłanowi w formacji ministrantów, prowadzenie zbiórek od strony praktycznej. Czuwa na pięknem i przebiegiem całej liturgii, wyznacza i przygotowuje asysty. Ten stopień w naszej diecezji obejmuje również posługę ceremoniarza, czyli osoby w sposób szczególny odpowiedzialnej za przygotowanie i przebieg liturgii. Jego strojem jest biała alba przepasana sznurem i krzyż animatorski na piersi.

 

WYDARZENIA ZWIĄZANE Z LSO W SŁOTWINIE

- coroczna pielgrzymka LSO wraz z biskupem ordynariuszem do wybranego kościoła na terenie diecezji rozpoczynająca kolejny rok formacji

- wspomnienie liturgiczne św. Tarsycjusza (21 listopada) - święto LSO i przyjęcie nowych kandydatów oraz ministrantów.

- w 2010 r. - nawiedzenie w parafii relikwii św. Dominika Savio

- w 2011 r. - nawiedzenie parafii przez relikwie św. Tarsycjusza

- udział w plenerowej Drodze Krzyżowej

- coroczne, nocne czuwanie w Częstochowie

- ognisko ministrantów, KSM oraz Róż Różańcowych

- wakacyjne wycieczki integracyjne

- udział w turnieju piłkarskim Bosko Cup

- poświęcenie i pierwszy mecz (wygrany:)) na boisku przy Ośrodku Caritas w Czyrnej

 

ministranci 2013 02 

Ministranci w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie - 2013 r.

                                              

ministranci 01

Ministranci w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie - 2013 r.

 

ministranci wycieczka 2011 03

Wycieczka ministrantów - 2011 r.

Jesteś tutaj: Home Grupy Ministranci i lektorzy