Hymn ŚDM w Krakowie

O czym jest hymn ŚDM Kraków 2016?

Hymn rozpoczynają słowa Psalmu 121 (120), który wlewa w nasze serca pokój i pewność, że miłosierny Pan czuwa nad nami i dopełni danej nam obietnicy towarzyszenia człowiekowi „teraz i po wszystkie czasy”. Już w pierwszej zwrotce – pośrodku cytatu ze Starego Testamentu - Bóg określony jest mianem miłosiernego.

W drugiej zwrotce znajdujemy odniesienia do przypowieści o zagubionej owcy z Ewangelii św. Łukasza (15,1-7), która wlewa nadzieję w niestrudzone próby Boga odzyskania człowieka ku pełnemu Życiu. Jezus zapewnia w przypowieści o wielkiej radości, jaka panuje w niebie z powodu nawrócenia się każdego grzesznika. Poprzez swoją śmierć na krzyżu, dał nam dostęp do nowego życia – wpisał ludzkość w odwieczny plan zbawienia, dzięki wylanej za nas Świętej Krwi. 

Refren hymnu to słowa piątego błogosławieństwa z Kazania na Górze z Ewangelii św. Mateusza (Mt 5,3-10): „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. To zarazem przesłanie Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie – mieście orędzia miłosierdzia św. Faustyny Kowalskiej.
 
Trzecia zwrotka to parafraza słów Psalmu 130 De profundis: „Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, / Panie, któż się ostoi? / Ale Ty udzielasz przebaczenia, / aby Ci służono z bojaźnią”. Postawa Boga w stosunku do nas jest naszą inspiracją do przyjęcia postawy miłosierdzia w relacjach z innymi ludźmi.

Kolejna zwrotka oddaje sens ważnych punktów kerygmatu (czyli zbioru podstawowych prawd Ewangelii), które odnoszą się do naszego odkupienia w Chrystusie ukrzyżowanym, pogrzebanym i zmartwychwstałym oraz do przyjęcia przez wiarę Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela.

Bridge hymnu jest zachętą do życia nadzieją i ufnością, które płyną ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Źródło: http://www.krakow2016.com

Światowe Dni Młodzieży z każdym dniem bliżej

Logo ŚDM to dzieło Emilii Pyzy oraz Moniki Rybczyńskiej. – krakow-2016wSymbolika logotypu łączy w sobie trzy elementy: miejsce, głównych bohaterów oraz temat spotkania. W logo ŚDM Kraków 2016 wpisany jest w kontur granic Polski. W jego centrum znajduje się krzyż, symbolizujący Chrystusa. Żółte koło to położenie Krakowa i oznacza młodych ludzi. Z krzyża wypływa iskra Bożego Miłosierdzia, formą i kolorystyką nawiązuje do obrazu „Jezu ufam Tobie”. Logo jest ilustracją słów „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzi dostąpią” (Mt 5,7), które zostały wybrane na temat spotkania. Kolory użyte w logo: niebieski, czerwony i żółty nawiązują do oficjalnych barw Krakowa i jego herbu – wyjaśnia autorka logo Monika Rybczyńska, która dodała, że logo powstało w Rzymie tuż po kanonizacji św. Jana Pawła II. – Zostałam w Rzymie i tam przy grobie św. Jana Pawła II modliłam się o wenę, o to, by to logo nie było moim dziełem, ale jego i już dwie godziny później wysłałam projekt – mówi.

Modlitwa

Znamy już także tekst modlitwy Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. – Modlitwa składa się z trzech części. Pierwsza to słowa z modlitwy zawierzenia Miłosierdziu Bożemu świata, jaką wypowiedział w Sanktuarium w Łagiewnikach św. Jan Paweł II. Druga cześć to prośba o łaskę bycia miłosiernym, a trzecia jest wezwaniem za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Jana Pawła II – patrona ŚDM – wyjaśnia o. bp Damian Muskus, koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego. Modlitwa została przetłumaczona już na cztery języki i wysłana do konferencji episkopatów całego świata.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Zawierzamy Ci szczególne ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami.  (Źródło: „Droga”, Małgorzata Pabis)

Światowe Dni Młodzieży

Jan Paweł II - inicjator

Za początek Światowych Dni Młodzieży uważa się rok 1986, jednak pomysł ich wprowadzenia przyszedł do głowy Janowi Pawłowi II rok wcześniej, podczas spotkania z młodymi z całego świata przed bazyliką św. Jana na Lateranie. Spotkanie to odbyło się w Niedzielę Palmową z okazji ogłoszenia przez ONZ Międzynarodowego Roku Młodzieży. Uradowany licznym udziałem pielgrzymów papież postanowił, że odtąd każda Niedziela Palmowa będzie okazją do spotkań młodzieży w ich diecezjach, a co dwa lub trzy lata Światowe Dni Młodzież będą obchodzone na szczeblu międzynarodowym. (Źródło: czasopismi „ChiT” nr20)

Symbole Światowych Dni Młodzieży

  • Krzyż ŚDM

Od samego początku znakiem Światowych Dni Młodzieży jest Krzyż Roku Świętego, zwany też Krzyżem Młodych i Krzyżem ŚDM. Podarowany młodym na zakończenie Jubileuszowego Roku Odkupienia, od 22 kwietnia 1984 roku stał się, „żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata”. Na krzyżu znajdują się słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II:
„Nieście go po całej ziemi jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym”
Wysokość krzyża - 380 cm, szerokość - 175 cm

  • Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani

Od Niedzieli Palmowej 2003 roku razem z Krzyżem ŚDM wędruje także ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Jej oryginał znajduje się w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. Opiekunka Ludu Rzymskiego jest najbardziej ukochaną i czczoną rzymską ikoną maryjną. Wysokość ikony to 118 cm, szerokość- 79 cm, waga-15 kg (Źródło: czasopismo „ChiT” nr.20)


 

Rzym, Włochy, 23 marca 1986 r.

„Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was” (1 P 3,15).

Do Rzymu przybywa 350 tys. Młodych z całego świata. W liście apostolskim Jan Paweł zawiera przesłanie : „ W was jest nadzieja, ponieważ wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do was należy. Nadzieja zaś jest zawsze związana z przyszłością, jest oczekiwaniem dóbr przyszłych”. Ojciec Święty zaznacza, że „ młodość jest szczególnym bogactwem” , Gdyż „okres młodości jest czasem szczególnie intensywnego odkrywania ludzkiego <ja> - i związanymi z nimi właściwości oraz uzdolnień”.

Buenos Aires, Argentyna 11- 12 kwietnia 1987 r.

„Myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma ku nam”(1 J 4,16).

900 tys. młodych przyjechało pytać i szukać nadziei w słowach papieża. Jan Paweł II mówił młodym: „Budowanie cywilizacji miłości wymaga wyraźnej i wytrwałej gotowości do poświęceń, pragnienia, by otworzyć nowe drogi społecznego współżycia, przezwyciężając podziały i przeciwstawne sobie formy materializmu. Na tym właśnie polega konkretna odpowiedzialność współczesnej młodzieży…”.

Santiago de Compostela, Hiszpania, 15-20 sierpnia 1989 r.

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” ( J 14,6).

1989 rok był rokiem przemian w Polsce. 400 tys. osób odpowiedziało na zaproszenie Jana Pawła II, który pytał ich: „Czy już odkryłeś Chrystusa, który jest drogą, prawdą, życiem? Każdy z was pragnie żyć pełnią życia. (…)

Nie zapominajcie jednak, że prawdziwą pełnię życia można znaleźć tylko w Chrystusie, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Tylko Chrystus może zaspokoić serce człowieka” – mówił papież.

Częstochowa, Polska 14-15 sierpnia 1991 r.

„Otrzymaliście Duch przybrania za synów” ( Rz 8, 15).

Na Jasnej Górze zgromadziło się 1,6 mln młodych. Ojciec Święty przekaz młodzieży orędzie Chrystusa, który sprawia, że jesteśmy braćmi. Papież powiedział: „Myślę o głębokich przemianach, jakie dokonują się w świecie. Dla wielu narodów otwierają się drogi nadziei na życie bardziej godne i bardziej ludzkie. (…) Prawdziwie Duch dzieci Bożych jest mocą inspirującą rozwój historii narodów. W każdej epoce wzbudza On nowych ludzi, którzy żyją świętością, prawdą i sprawiedliwością”.

sdm czestochowa

Denver, USA, 11-15 sierpnia 1993r.

„Ja przyszedłem po to, aby owce miały je w obfitości”( J 10,10).

Na zaproszenie papieża odpowiedziało 700 tys. młodych ludzi. W swoim orędziu Jan Paweł II przypomniał, że „życie jest naznaczone grzechem i zagrożone śmiercią, chociaż wypełnione jest pragnieniem dobra i każdą cząstką ciała jesteśmy przywiązani do życia. Wystarczy zastanowić się na chwilę nad sobą uświadomić sobie niebezpieczeństwa, na jakie jesteśmy narażeni, aby odkryć , że wszystko, co jest poza nami, wszystko zachęca do pokonania pokusy powierzchowności i rozpaczy. To właśnie odkrycie jest wezwaniem, aby człowiek stał się uczniem Kogoś Innego, kto nieskończenie go przerasta, aby wreszcie zaczął prawdziwe życie”.

Manila, Filipiny, 10-15 stycznia 1995r.

„Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21).

To rekordowe spotkanie młodzieży z Janem Pawłem II – w Manili stawiło się 4 mln młodych. Ojciec Święty tak mówił do zgromadzonych: „ Umocnieni wiarą w zmartwychwstałego Chrystusa, słyszymy wezwanie, byśmy bez lęku i wahania otworzyli drzwi naszego życia na przyjęcie słowa (…) i odważnie głosili je całemu światu. Ofiarowane nam zbawienie to dar, którego nie wolno trzymać zazdrośnie w ukryciu. Jest ono jak światło słoneczne, które z samej swej natury rozdziera ciemności; jest jak czysta woda źródlana, wypływająca nieustannie z wnętrza skały.(…) Zwłaszcza wy , młodzi, jesteście powołani, by stawać się misjonarzami tej nowej ewangelizacji poprzez codzienne świadectwo o Słowie, które zbawia”.

Paryż, Francja, 19-24 sierpnia 1997r.

„Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie" (J 1, 38-39)

Spotkanie zgromadziło 1,1 mln młodych ze 160 krajów.  "Młodzieży całego świata – mówił papież - możesz spotkać Pana na drogach codziennego życia! (…) Żyjemy w epoce wielkich przemian. Szybko chylą się ku upadkowi ideologie, które sprawiły wrażenie odpornych na niszczące działanie czasu, a naszej planecie wytyczane są nowe podziały i granice. Ludzkość odczuwa często niepewność, zakłopotanie i zatroskanie, lecz słowo Boże nie przemija; żyje w historii trwając i jaśniejąc pośród zmiennych wydarzeń”.

Rzym, Włochy, 15-20 sierpnia 2000 r.

„A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” ( J 1,14 ).

2,2 mln młodych rozważało powyższe zadanie w czasie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Zwracając się do młodych , papież powiedział : „Na progu nowego tysiąclecia z głębi serca kieruję do was ponownie wezwanie, byście otworzyli na oścież drzwi Chrystusowi (…) Przyjąć Chrystusa znaczy otrzymać od Ojca misję życia miłością do Niego i do braci, w poczuciu solidarności ze wszystkimi, bez żadnej różnicy; znaczy wierzyć, że w ludzkich dziejach, choć naznaczonych złem i cierpieniem, ostatnie słowo należy do życia i miłości, ponieważ Bóg zamieszkał wśród nas, abyśmy mogli zamieszkać w Nim”.

Toronto, Kanada, 23- 28 lipca 2002r.

„Wy jesteście solą ziemi … Wy jesteście światłem świata” ( Mt 5, 13-14).

Spotkanie zgromadziło 800 tys. młodych ludzi. Ojciec Święty w orędziu do młodych całego świata napisał: „Odkryjcie wasze chrześcijańskie korzenie, uczcie się historii Kościoła, pogłębiajcie znajomość duchowego dziedzictwa, które wam zostało przekazane, naśladujcie światków i mistrzów, którzy was poprzedzili! Jedynie pozostając wiernymi Bożym przykazaniom, przymierzu, które Chrystus przypieczętował własną krwią przelaną na krzyżu, będziecie mogli być apostołami i światkami nowego tysiąclecia”.

Po śmierci Jana Pawła II kontynuatorem dialogu Kościoła z młodymi i wielkim orędownikiem Światowych Dni Młodzieży stał się papież Benedykt XVI, który przewodniczył kolejno spotkaniom w Kolonii (2005), Sydney (2008) i Madrycie (2011).

Kolonia, Niemcy, 16-21 sierpnia 2005 r.

„Przybyliście oddać mu pokłon" ( Mt 2,2).

Było to niezwykłe spotkanie „dwóch” papieży. W sercach obecny był Jan Paweł II, a jego następca skierował słowo do zgromadzonych, „to ważne, najdrożsi, by nauczyć się obserwować znaki, przez które Bóg nas wzywa i nami kieruje. Kiedy jesteśmy świadomi, że to On nas prowadzi, wówczas serce doświadcza autentycznej głębokiej radości, której towarzyszy żywe pragnienie spotkania Go oraz stały wysiłek, by posłusznie Go naśladować” – mówił Benedykt XVI do 1,2 mln wiernych.

Sydney, Australia, 10-20 lipca 2008 r.

„Gdy Duch Święty zstąpi na was otrzymacie Jego moc i będziecie moimi światkami" (Dz 1,8)

W Sydney zgromadziło się 400 tys. młodych ludzi. „Nie daj się oszukać tym, którzy postrzegają cię jako kolejnego konsumenta na targowisku nieróżniących się między sobą możliwości, gdzie sam wybór staje się dobrem, nowinka uzurpuje sobie miano piękna, a subiektywne doświadczenie wypiera prawdę. Chrystus daje więcej!"- mówił do zgromadzone młodzieży papież Benedykt XVI.

Madryt, Hiszpania, 15-21 sierpnia 2011r.

„Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (por. Kol 2,7).

To spotkanie zgromadziło prawie 2 mln młodych ludzi. „Jeśli pozostaniecie w miłości Chrystusowej, zakorzenieni w wierze, napotkacie – nawet wśród sprzeczności i cierpień – źródło wesela i radości. Wiara nie przeciwstawia się waszym najwyższym ideałom, ale przeciwnie, uwzniośla je i doskonali. Drodzy młodzi , nie dostosowujcie się do czegoś, co jest mniejsze od prawdy i miłości, nie dostosowujcie się do kogoś, kto jest mniejszy od Chrystusa” – mówił papież do młodych podczas wieczornego czuwania.

W lipcu 2013 roku z młodzieżą spotkał się papież Franciszek. On także ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie się w 2016 roku w Krakowie, w Polsce.

Rio de Janeiro, Brazylia, 23-28 lipca 2013r.

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!" ( Mt 28,19).

„Niesienie Ewangelii jest niesieniem mocy Boga, aby wykorzeniać i niszczyć zło i przemoc, aby burzyć i obalać bariery egoizmu, nietolerancji i nienawiści, aby budować nowy świat. Jezus Chrystus na was liczy! Kościół na was liczy! Papież na was liczy!" - mówił papież Franciszek do 3,7 mln zgromadzonych.

sdm rio

Jubileusz 10-lecia KSM w diecezji bielsko-żywieckiej

Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z całej diecezji bielsko-żywieckiej, w tym także nasz parafialny oddział, 25 czerwca wzięli udział w uroczystościach z okazji dziesięciolecia istnienia formacji KSM w diecezji. Świętowanie rozpoczęło się w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej uroczystą mszą świętą, której przewodniczył biskup Piotr Greger w koncelebrze z asystentami parafialnych oddziałów stowarzyszeń. Podczas mszy świętej młodzież z naszej parafii oddelegowana była do sztandaru diecezjalnego KSM.

Następnie w auli Kurii diecezjalnej odbyła się uroczysta gala jubileuszowa prowadzona przed Dominikę Konior oraz Kamila Duca, podczas której młodzież KSM wspominała historię stowarzyszenia, prezentowała podejmowane inicjatywy oraz działania. Później w LUCE Arena odbył się wieczorek taneczny, na którym oddziały mogły się lepiej poznać i zintegrować.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działających na terenie całej Polski. KSM gromadzi młodzież w wieku od 14 do 30 lat.. Jego celem jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. Hasłem przewodnim Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie - Gotów!”.
KSM Diecezji Bielsko-Żywieckiej zostało powołane przez biskupa ordynariusza Tadeusza Rakoczego dekretem z 27 czerwca 2006 roku. Asystentem diecezjalnym stowarzyszenia został mianowany ks. Piotr Bączek.
Główne wydarzenia organizowane corocznie przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w naszej diecezji to Korowód Świętych, Konkurs Poezji Religijnej, Wakacje z książką dla dzieci oraz rajdy rowerowe. Poszczególne oddziały angażują się modlitewnie i liturgicznie w swoich parafiach, tak jak w naszej parafii młodzież prowadzi comiesięczne adoracje pierwszoczwartkowe.

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Dziś jest dzień wdzięczności Bogu i drugiemu człowiekowi. Bogu za dar rozumu, wiedzy, talenty, jakimi nas Bóg obdarzył. Drugiemu człowiekowi za to, że tę wiedzę i talenty pomaga nam rozwijać, uczy nas i pomaga żyć.

Na wakacjach
„Może nam nikt nie przypomni,
Że trzeba odmówić pacierz.
Że trzeba być na Mszy Świętej,
Że Pan Bóg na nas patrzy!
My o tym nie zapomnimy,
Bo przecież w każdej chwili,
Pan Bóg nas kocha i pragnie,
Byśmy dobrymi byli.
Więc na te miłe wakacje
Z radością każdy wyruszy,
Bo mamy słońce w oczach,
Pana Jezusa w duszy…" (Życzę Ci…, zebrał Z. Trzaskowski, Kielce 2003, s.405)

ZDJĘCIA:

DSCN6651 DSCN6652 DSCN6654 DSCN6672

Kamień użyty w kościele i wokół kościoła NSPJ w Słotwinie

Kamień wykorzystywano przez człowieka od niepamiętnych czasów do różnych celów: wykonywano narzędzia, przedmioty codziennego użytku, ozdoby, służył jako budulec i ozdobę obiektów kultu.

W kościele i wokół kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie wykorzystano kamień naturalny:

  • w kościele: „Carrara” – biała - marmur karraryjski pochodzący z miejscowości „Carrara” –Włochy, „Morawica”- kamień wapienny oraz kamień „Marianna”- biała”
  • na zewnątrz: Piaskowiec „Brenna” - piaskowiec barwy szarej - „kamień niebieski”, oraz piaskowiec barwy zielonkawej z wkładami piaskowca barwy szarej – „kamień pstry, granit -„Strzegom” i granit (czarny).

Obecnie trwają prace obłożenia murków i filarów ogrodzenia kamieniem naturalnym piaskowiec „Brenna” barwy szarej. Dziękuje Panu Józefowi za dokładność, profesjonalizm i wykonywanie pracy z myślą o szczególnym miejscu jakim jest kościół i otoczenie oraz pomocnikowi Panu Andrzejowi.

Na krakowskich Błoniach w 1979 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział słowa: „I dlatego pozwólcie, że zanim odejdę, popatrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga”.

Każda cegła, każdy kamień przy kościele i wokół kościoła jest nam bardzo drogi. To trud i ofiarność parafian. Bóg zapłać!. Ks. proboszcz.

DSCN6572   DSCN6644

Ogłoszenia - 19.06.2016


12 NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś przypada 12 niedziela zwykła. Przez wiarę jesteśmy wezwania do naśladowania Chrystusa i dawania o Nim świadectwa. Naśladować Chrystusa oznacza w praktyce wziąć krzyż swoich codziennych obowiązków i iść drogą, którą wskazuje Zbawiciel. Obmyci wodą chrztu i umocnieni Duchem Świętym posileni mocą Eucharystii bądźmy światkami Miłości.

OGŁOSZENIA (19.06.2016)

1. Liturgiczne obchody tygodnia:

  • we wtorek, 21 czerwca- wspomnienie Św. Alojzego Gonzagi
  • w piątek, 24 czerwca – uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Jest to również ostatni dzień roku szkolnego i katechetycznego. Msza św. na zakończenie roku o godz. 8.00. Zapraszam przedszkolaków, dzieci ze Sz.P., młodzież gimnazjalną, rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i obsługi. Po Mszy św. rozdanie dyplomików dla uczniów Przedszkola. Młodzież szkół średnich zapraszam na wieczorną Mszę św. o godz. 18.00. O godz. 17.30 wypominki i różaniec za zmarłych.

2. Nabożeństwa czerwcowe po Mszy św.

3. Zachęcam do czytania prasy katolickiej .

4. Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej wzięli udział w spotkaniu formacyjnym, które odbyło się w sobotę, 18 czerwca w Domu Katolickim im. Św. Jana Pawła II w Żywcu.

5. Ogarniamy modlitwą Rodziny nawiedzane przez Obraz Jezusa Miłosiernego. Trasa peregrynacja: Słotwina nad kościołem - Dolną Słotwina - Lipowa Poddzielec - Lipowa Bugaj, koło Szkoły Podstawowej w stronę Godziszki.

Nabożeństwo Fatimskie i 50 lat Kapłaństwa Księdza Józefa Zuziaka SDS

13 czerwca 2016 roku we wspomnienie Św. Antoniego z Padwy i w czasie Nabożeństwa Fatimskiego Mszę świętą sprawował i kazanie wygłosi Ks. Józef Zuziak SDS. W tym roku dziękuje Bogu za 50 lat kapłańskiej służby w Kościele świętym, w Zgromadzeniu Zakonnym Salwatorianów.

W dniu 28 czerwca Roku Millenijnego 1966 przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Ks. Abp. Karola Wojtyły w Trzebini. Służy Polonii w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville w stanie Indiana Chicago –USA.

Na harmonijce ustnej w naszym kościele grał wielokrotnie melodie ludowe, religijne. Przejmująca jest w Jego wykonaniu „Oda do radości” Ludwiga van Beethovena, oraz „Adovo Te Devote- Zbliżam się w pokorze, Hymn eucharystyczny przypisany św. Tomaszowi z Akwinu. Hymn śpiewany jest podczas adoracji eucharystycznych, dziękczynieniu po Komunii św.

Niech Chrystus Ten , który Cię powołał obdarza potrzebnymi łaskami i zdrowiem. Te łaski niech wypraszają Matka Boża Fatimska, Św. Jan Paweł II, Ten, który przekazał Ci ten bezcenny dar oraz Św. Józef Twój patron.

ZDJĘCIA

Każde życie jest bezcenne!

Pod takim hasłem w minioną sobotę 11 czerwca odbył się Bielski Marsz dla Życia i Rodziny, na którym nie zabrakło również naszych parafian. Było to przede wszystkim wielkie święto rodzin, podczas którego uczestnicy manifestowali przywiązanie do wartości rodzinnych i szacunek dla ludzkiego życia.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem bpa Romana Pindla o godz. 14.00 w Katedrze pw. Św. Mikołaja. Następnie o godz. 15.00 z placu przed katedrą uczestnicy z kolorowymi balonami, chustkami i wiatraczkami wyruszyli na ulice Bielska-Białej. Po drodze miały miejsce dwa przystanki – czas na wysłuchanie świadectw: matki wychowującej dziecko z zespołem Downa oraz małżeństwa dziękującego za swoje adopcyjne dzieci. Oba bardzo poruszające i motywujące. Marsz zakończył się w parku Słowackiego, gdzie Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej zorganizowało Festyn Rodzinny.

Marsze dla Życia i Rodziny to publiczna manifestacja przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku dla życia ludzkiego. W 2016 roku odbywają się w 140 miejscowościach. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

„Każde życie jest bezcenne!” – to hasło tegorocznych Marszów dla Życia i Rodziny. Organizatorzy zwracają poprzez nie uwagę na to, że każdy człowiek – bez względu na stan zdrowia, stan duchowy, materialny, okoliczności poczęcia czy jakiekolwiek inne kwestie – jest nieocenioną wartością i nikt nie powinien pozbawiać go fundamentalnego prawa – prawa do życia.

Więcej:

 http://diecezja.bielsko.pl/dla-rodziny/bielszczanie-przypomnieli-w-marszu-ze-kazde-zycie-jest-bezcenne/

 http://bielsko.gosc.pl/doc/3227449.Bo-kazde-zycie-jest-cenne

 http://katowice.tvp.pl/25747559/dwa-tysiace-osob-przeszlo-w-marszu-dla-zycia-i-rodziny 

FOTORELACJA:

U stóp Cudownej Figury Matki Bożej Bolesnej

W piątek 10 czerwca 2016 roku nasza Parafia wraz z ks. Proboszczem włączyła się w czuwanie modlitewne w Hałcnowie przed uroczystością ustanowienia kościoła Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej Hałcnowie Bazyliką Mniejszą, polecając w modlitwie sprawy diecezji, parafii i nas samych a w sposób szczególny modliliśmy się w intencji chorych.

Ks. Biskup Ordynariusz wyraził życzenie, aby do tej Uroczystości duchowo przygotowała się cała nasza diecezja, dlatego w ten piątek czuwali kapłani i wierni z dekanatów: Andrychowskiego, Jasienickiego i Radziechowskiego.

DSCN6582  DSCN6584

Jesteś tutaj: Home